Four beautiful women play strip electrocution game!